10.4.2018 Ekonomika 0

Ekonomický, potažmo hospodářský růst je definován jako zvýšení užitečnosti nebo hodnoty konečného zboží a služeb, které vyprodukuje konkrétní ekonomika (země nebo region) za určité časové období (najčastěji jeden rok). Tento koncept se zabývá zejména charakteristikami a faktory, jenž samotný růst ovlivňují. V případě, že dojde ke zlepšení těchto ukazatelů, mělo by se dospět i ke zvýšení životnosti modelu obyvatelstva. Proměnnou, která se často používá k měření zisku, je obvykle hrubý domácí produkt (HDP), což je hodnota tržních cen konečných výrobků a služeb vyrobených a poskytnutých v ekonomice v daném čase.

grafické znázornění
Informace o růstu národního hospodářství se často objevují v krátkodobém horizontu, ale měly by být zohledňovány za delší časová období. Je-li růst realizován v krátkodobém horizontu, je způsoben fluktuací agregátní poptávky, neboli změnami v celkových výdajích v ekonomice za dané období. Pokud je realizován v dlouhodobém horizontu, vzniká vlivem souhrnné nabídky, tj. celkového množství zboží a služeb nabízených k prodeji za přijatelnou cenu.
Jedním z hlavních aspektů hospodářského růstu je lidský kapitál, neboť čím vyšší je počet lidí v ekonomice, tím vyšší je růst. Lidský růst se naopak odvíjí od kvality školství. Na růst průměrného příjmu na obyvatele pak mají vliv spotřebitelé, pracovní činnost a celkové bohatství. Faktory, které určují hospodářský růst jsou práce, fyzický kapitál, přírodní zdroje a technologie. V současné době je právě technologie nejvlivnějším faktorem, neboť přínos technologií ve formě zvýšení produktivity se následně podílí na vyšší míře hospodářského růstu ekonomiky.
bankovky v ruce
Míra bohatství dané země je tím, co ji odlišuje od jiných. Politiky praktikované jednotlivými národy by se proto měly vždy orientovat primárně na hospodářský růst, protože v okamžiku, kdy nastává období krize se případný ekonomický pokles, ale i růst projeví o to rychleji. Zároveň je obzvláště důležité, aby zde existovala odpovídající úroveň zaměstnanosti z hlediska míry zdanění, které slouží jako pobídka k budoucím investicím majícím za následek zvýšení bohatství národa.

Ekonomický růst: jeho význam a příčiny
3.9 (78.57%)14